Sh. Sukhvinder Singh Sukhu
Chief Minister, HP
Sh. Rohit Thakur.
Education Minister, HP
Sh. Hemraj Bairwa, I.A.S.
Chairman, HPBoSE
Dr.(Maj) Vishal Sharma
Secretary, HPBoSE
Latest News