Sh. Jai Ram Thakur

Hon'ble Chief Minister, HP

Sh. Suresh Bhardwaj

Hon'ble Education Minister, HP
Latest News
Dr. Harish Gajju
Worthy Secretary, HPBoSE
“You educate a Man, You educate a Man.
You educate a Woman, You educate a Generation.”