Secretary's Speak

 

 

  Dr.(Major) Vishal Sharma, HAS
(Secretary)
HPBoSE, Dharamshala.