Secretary

 

 

  Sh. Shubh Karan Singh
(Secretary)
HPBoSE, Dharamshala.