Secretary

 

 

  Sh. Ashwani Raj Shah
(Secretary)
HPBoSE, Dharamshala.